image banner

Agricutural Land Reform Office

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2565

มกราคม 27, 2565 | ภาพข่าว

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 นายปราโมทย์ ใสจุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวสายฝน ช่างพูด นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ดำเนินการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตรทักษะการเป็นวิทยากรเบื้องต้น และการสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร ให้เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนายวงศ์วัฒนา มัชณิมสถิตย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทักษะการเป็นวิทยากรเบื้องต้น การสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง
tagClouds
latest