image banner

Agricutural Land Reform Office

ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนงานเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ

กุมภาพันธ์ 1, 2565 | ภาพข่าว

                          วันนี้ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ธานี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมและติดตามแปลงพื้นที่ปลูกตะไคร้ และพืชสมุนไพร ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พบประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยร่องคำ ตำบลกุดปลาดุก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกตะไคร้และผักปลอดสารพิษตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจัดทำระบบข้อมูลพื้นที่การผลิต พร้อมให้คำแนะนำ แนวทางหรือความต้องการในการพัฒนาเชิงบูรณาการร่วมกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาอำนาจเจริญเป็นเมืองสมุนไพร ต่อไป

tagClouds
latest