ร่วมดำเนินรายการวิทยุ “รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร” ณ ห้องผู้ประกาศ สวท.อำนาจเจริญ FM 103.25 MHz สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2565 ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนจาก ตลาดนำการผลิต สู่การพัฒนาเกษตรแม่นยำ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและการโยกย้ายเวนคืน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
สื่อมัลติมีเดีย
เผยแพร่
rss