image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สิงหาคม 6, 2563 | จัดซื้อจัดจ้าง

tagClouds
latest