image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อใช้่ในการฝึกอบรม สำหรับโครงการเพ่ิมศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 18, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด

tagClouds
latest