image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 19, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด

tagClouds
latest