image banner

Agricutural Land Reform Office

ประกาศจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 20, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ไม่พบเอกสารดาวน์โหลด

tagClouds
latest