image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกปออีกว้าง"

พฤษภาคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า

การแก้ไขปัญหาที่ดินสาธารณประโยชน์ "โคกปออีกว้าง"

******************************

      วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย น.ส.ปฏิมากรณ์ ฤษดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ "โคกปออีกว้าง" ร่วมกับ นายสำราญ สรชัย นายกเทศมนตรีตำบลกุดเชียงหมี และเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด