image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนัก

พฤศจิกายน 14, 2563 | Link ที่น่าสนใจ

ทำเนียบปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร
 

1. นายนคร ตั้งตระกูล  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ธ.ค. 2536 – มี.ค. 2542

2. นายถวาย ประทัดทานัง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง เม.ย. 2542 – ก.ย. 2543

3. นายสุรชัย จันทร์แสงศรี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2543 – ก.พ. 2548

4. นายประพนธ์ ใจกว้าง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง มี.ค. 2548 – พ.ค. 2550

5. นายชัยฤทธิ์ บัวทอง (รักษาราชการ) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง มิ.ย. 2550 – ม.ค. 2551

6. นายเดชา เจนกลรบ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ก.พ. 2551 – มี.ค. 2551

7. นายชัยฤทธิ์ บัวทอง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง มี.ค. 2551 – ธ.ค. 2552

8. นายกรณ์ จันทรศิริ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ม.ค. 2553 – ธ.ค. 25549

9. นายก่อกิจ สุทธนารักษ์ (รักษาราชการ) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ม.ค. 2555 – ธ.ค. 2555

10. นายชัยฤทธิ์ บัวทอง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ก.พ. 2555 – ก.ย. 2555

11. นายดิเรก นุชชม (รักษาราชการ) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2555 – พ.ย. 2555

12. นายเฉลิมชัย จงสมชัย ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ธ.ค. 2555 – ก.ย. 2556

13. นางสมพร ทองทั่ว (รักษาราชการ) ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2556 – ธ.ค. 2556

14. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ม.ค. 2557 – ม.ค. 2558

15. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ก.พ. 2559 – พ.ย. 2560

16. นายวิโรจน์ สุดนักรบ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ธ.ค. 2559 – ก.ย. 2561

17. นายวิริยะ แก้วคง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด