image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ งดการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร

กุมภาพันธ์ 22, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

งดการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร

***************************

      วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร ได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน งดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซังข้าว,ข้าวโพด,เศษหญ้า,ใบไม้ ,กิ่งไม้ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ไถกลบตอซังและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ป้ายกำกับ
ล่าสุด