image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มกราคม 30, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

******************************************

      วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวอิศฎาพร ใจใหญ่ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย

      ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

  • นายเผด็จ จันทร์แดง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ประธานศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด และนักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ

- การสร้างการรับรู้เรื่องสมุนไพร - การเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรและคุณประโยชน์ของสมุนไพรในท้องถิ่น

- การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยสมุนไพรใกล้ตัว - การแปรรูปสมุนไพรเป็นอาหารและยารักษาโรค

ป้ายกำกับ
ล่าสุด