image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ

มกราคม 23, 2566 | ภาพข่าว

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ดำเนินกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวอุดมการณ์รักชาติ

**************************************************

      วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัด ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้ พระร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกล่าวอุดมการณ์รักชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดยโสธร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด