image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2566

กุมภาพันธ์ 15, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

ประจำปีงบประมาณ 2566

********************************************

      วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 8 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบแผนที่แนวเขต และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้มารับบริการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 46 ราย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการของเกษตรกร รวมมูลค่ากว่า 23,000 บาท ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด

ป้ายกำกับ
ล่าสุด