image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กุมภาพันธ์ 16, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

และจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

***********************************

      วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ น.ส.ปฏิมากรณ์ ฤษดี ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน และคณะ เข้าร่วมปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการในจังหวัดร่วมให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

     ส.ป.ก.ยโสธร ได้ร่วมจัดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อให้บริการเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรูปที่ดินการจัดที่ดินแทนที่ (กรณีสละสิทธิ/กรณีเสียชีวิต) การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจมากที่สุด

     ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ป้ายกำกับ
ล่าสุด