image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2566

พฤษภาคม 20, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2566

**********************************

      วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ยโสธร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางชลาทิพย์ วิชัยบุญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายณัฐพล นาคสุข นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร คณะกงศุลจากเวียดนาม และ สปป.ลาว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองยโสธร ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณถนนแจ้งสนิท หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อชาวอีสาน เพราะเชื่อว่าเป็นการบูชาพญาแถน ผู้บันดาลให้ฝนตกตามฤดูกาล นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเจริญเติบโตงอกงาม ก่อให้เกิดความผาสุก ความสนุกสนาน รื่นเริง รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ยโสธรเมือง เกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” จังหวัดยโสธร ได้มุ่งมั่นในการอนุรักษ์ เผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของชาวอีสาน ที่สืบทอดความเชื่อมาแต่โบราณถึงปัจจุบันอย่างมั่นคง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด