image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

มีนาคม 28, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน

เพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน

*****************************

      วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.20 น. ก่อนการประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (คปจ.ยโสธร) ครั้งที่ 1/2566 นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน (ส.ป.ก. 4 - 31 ก.) ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี พ.ต.ท.หญิงอรุณี มีสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 222 เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด