image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่เกษตรกร จำนวน 9 กลุ่ม 46 ราย เป็นเงิน 1,870,000 บาท

กุมภาพันธ์ 22, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แก่เกษตรกร จำนวน 9 กลุ่ม 46 ราย เป็นเงิน 1,870,000 บาท

**************************

      วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอป่าติ้ว อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวน 9 กลุ่ม 46 ราย รวมเป็นเงิน จำนวน 1,870,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรต่อไป

      ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดำเนินงานปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมที่สำคัญ วิธีการชำระเงินกู้ตามใบแจ้งหนี้

ป้ายกำกับ
ล่าสุด