image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร ด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพร

ด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้าและตลาด

******************************

      เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นายนิกร โอวาท นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมคณะ ดำเนินการโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐานสินค้าและตลาด จำนวน 10 ราย ณ แปลงเกษตร (นางพยอม ชูรัตน์) หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

     ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลกุดชุม โดย นางอัมริดตา อินทนนท์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการพร้อมด้วย นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และนายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ประธานศูนย์สุขภาพพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

  • การแปรรูป การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพร
  • การวิเคราะห์ การจัดการความเสี่ยง ในการปลูกพืชสมุนไพร และการออกแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  • การผลิตลูกประคบสมุนไพร /สเปรย์น้ำมันงาสูตรเย็น /น้ำยาบ้วนปากกิ่งข่อย /ขี้ผึ้งแก้หวัดสมุนไพร

      เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพร และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด