image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มกราคม 25, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

*************************************************

      วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายนิกร โอวาท นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ พร้อมคณะ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หลักสูตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น และงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๔๐ ราย

      ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

  •  นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ประธานศูนย์สุขภาพและพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระบบนิเวศน์ของพืชท้องถิ่น การปลูกรักษา และการนำไปใช้ประโยชน์
  •  นางอัมริดตา อินทนนท์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บรรยายให้ให้ความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมสำรวจพันธุ์พืชท้องถิ่น ภายใต้กระบวนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ป้ายกำกับ
ล่าสุด