image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรแนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้และผลกระทบ

กุมภาพันธ์ 17, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช

และวัสดุการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักสูตรแนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้และผลกระทบ

*******************************************************

 

            วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นายวิชาญ ปีนะเก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรแนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้และผลกระทบ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 5 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (ศพก. เครือข่ายตำบลศรีแก้ว) 

           การดำเนินงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก

            นางลำเพย งามแก้ว ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ที่ 1 ตำบลศรีแก้ว บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มลพิษทางอากาศจากการเผาซากพืช เศษวัสดุการเกษตรที่มีผลต่อสุขภาพ

            นายประสิทธิ์ สิงห์ชา ผู้อำนวยการกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการ การเฝ้าระวังและลดการเผาไหมเศษซากพืชและวัสดุทางการเกษตร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด