image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 9, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**************************************

      วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นายวิชาญ ปีนะเก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร สร้างการรับรู้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความสมดุลและยั่งยืน ตามรูปแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 61 ราย ณ ศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นายไพรสาร ศรีมันตะ) บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

      ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

  • ศูนย์ป่าไม้ยโสธร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ และหลักการปลูกพืชทดแทน
  • นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ไม้ 5 ระดับ และการนำไปใช้ประโยชน์
  • นายไพรสาร ศรีมันตะ ศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรสู่วนเกษตร และการจัดทำแผนการผลิตรายแปลง

     ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าว ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ป้ายกำกับ
ล่าสุด