image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 21, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

***********************************

      วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นายวิชาญ ปีนะเก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและช่องทางตลาดให้กับผลผลิตวนเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 61 ราย ณ ศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นายไพรสาร ศรีมันตะ) บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

      ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ประธานศูนย์สุขภาพพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

  • การปรับเปลี่ยนระบบนิเวศแปลงเกษตรให้สมดุลโดยการปลูกป่า 9 ชั้น

น.ส.ทิพวรรณ คำจันทร์ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

  • การนำผลผลิตจากป่า 9 ชั้น มาแปรรูปเป็นอาหารและจำหน่าย
  • การนำไข่มดแดงแช่น้ำเกลือ
  • การนำเห็ดโคนแช่น้ำเกลือ
  • การนำเผาะแช่น้ำเกลือ
ป้ายกำกับ
ล่าสุด