image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 20, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*********************************

     วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นายวิชาญ ปีนะเก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร นวัตกรรมการแปรรูปผลิตผลจากวนเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 61 ราย ณ ศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นายไพรสาร ศรีมันตะ) บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

     ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

  • การสร้างรายได้จากพืชกินใบ ผล ดอก
  • สมุนไพร แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
  • การย้อมสีผ้าจากเปลือกไม้และพิมพ์ลายผ้าด้วยใบไม้

นางสมาน ทองสา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านจานทุ่ง ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

  • การย้อมสีผ้าจากเปลือกไม้
  • การพิมพ์ลายผ้าจากสีใบไม้
ป้ายกำกับ
ล่าสุด