image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 10, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

********************************

        วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน โดย นายวิชาญ ปีนะเก นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การส่งเสริมทักษะการเกษตรอาชีพระยะสั้นระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 61 ราย ณ ศูนย์ต้นแบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นายไพรสาร ศรีมันตะ) บ้านคำหนองยาง หมู่ที่ 1 ตำบลคำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

     ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรยโสธร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

  • เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพร
  • วิธีตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตา เสียบยอด เพาะเมล็ด แยกหน่อ ควบแน่น และอื่นๆ

น.ส.สุภาภรณ์ อุดมเดช รองประธานวิสาหกิจชุมชน ผลิตและจำหน่ายพันธุ์กล้าไม้ทั่วไป บ้านผิผ่วน ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

  • การขยายพันธุ์ไม้ป่า ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจเพื่อการจำหน่าย

      ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าว ได้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ป้ายกำกับ
ล่าสุด