image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า

กุมภาพันธ์ 15, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า

      เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ น.ส.ดวงรัตน์ ชูสระคู นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฎิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 20 ราย ณ วัดบ้านหินสิ่ว หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

      การดำเนินงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก นางอรอนงค์ ตริยาทรัพย์ ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมนางเล็ด ร้านข้าวมันไก่สองพี่น้อง บรรยายและสาธิต "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโม " และกลุ่มเกษตรกรจาก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเสถียร บรรยายและสาธิต "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองธัญพืช"

ป้ายกำกับ
ล่าสุด