image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พฤษภาคม 18, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

**********************************

      วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำโดย น.ส.อิศฎาพร ใจใหญ่ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน นายวานิตย์ ชูรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

      ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก นางสาวพิมพ์ศิริ โกกทาน เภสัชกรปฏิบัติการ และนางปภาวรินทร์ คำภา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

  • ความสำคัญของการแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น
  • สรรพคุณทางยาและการใช้ประโยชน์อย่างถูกวิธี
  • การคัดเลือกผลผลิตพืชสมุนไพรเพื่อการแปรรูป

การทำสบู่เหลวและสบู่ก้อนสมุนไพร

  • ส่วนประกอบของสบู่เหลวและสบู่ก้อนสมุนไพร
  • วิธีการและขั้นตอนการทำ
  • สรรพคุณทางยาและการใช้ประโยชน์
ป้ายกำกับ
ล่าสุด