image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พฤษภาคม 19, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

******************************

      วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำโดย น.ส.อิศฎาพร ใจใหญ่ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลผลิตพืชสมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน นายวานิตย์ ชูรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

      ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก นางสาวกระแสบุญ ดอกบัว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรสร้างป่าสร้างรายได้ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การทำน้ำมันเหลืองสมุนไพร และ การทำยาอบสมุนไพร

  • ส่วนประกอบของน้ำมันเหลืองสมุนไพร และยาอบสมุนไพร
  • วิธีการและขั้นตอนการทำ
  • สรรพคุณทางยาและการใช้ประโยชน์
ป้ายกำกับ
ล่าสุด