image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดพันธุ์พืชสมุนไพร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กุมภาพันธ์ 24, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การคัดพันธุ์พืชสมุนไพร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

*************************************

      วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นำโดย น.ส.อิศฎาพร ใจใหญ่ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมคณะ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคัดพันธุ์พืชสมุนไพร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ แปลงเรียนรู้พืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน นายวานิตย์ ชูรัตน์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

     ในการนี้ได้รับความร่วมมือจาก นางปภาวรินทร์ คำภา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ และนางวิจิตรา พรพรหม แพทย์แผนไทย บรรยายให้ความรู้และสาธิตการคัดพันธุ์สมุนไพร ดังนี้ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ไพล เพชรสังฆาต นายเกรียงศักดิ์ เวฬุวนารักษ์ ประธานศูนย์สุขภาพพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพรชุมชนวัดท่าลาด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการและขั้นตอนการคัดพันธุ์พืชสมุนไพร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด