image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.ยโสธร จัดประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (คปจ.ยโสธร) ครั้งที่ 1 / 2566

มีนาคม 28, 2566 | ภาพข่าว

ส.ป.ก.ยโสธร จัดประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

(คปจ.ยโสธร) ครั้งที่ 1 / 2566

**************************************

      วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ส.ป.ก.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร (คปจ.ยโสธร) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร ทำหน้าที่เลขานุการฯ ในการประชุมฯ

      เรื่องเพื่อทราบ

  • รายงานผลการดำเนินงานจัดที่ดิน ประเภทแปลงเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอำนาจของปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่ได้รับมอบอำนาจฯ
  • รายงานผลการดำเนินงาน กรณีผู้ได้รับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดยโสธร ถึงแก่ความตาย ตามระเบียบ ฯ พ.ศ. 2564

      เรื่องเพื่อพิจารณา

การอนุญาตใช้ที่ดินสำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องฯ

  • คำขอรับอนุญาตใช้ที่ดินชุมชนเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย จำนวน 58 ราย 58 แปลง เนื้อที่ประมาณ 21 - 3 - 95 ไร่
  • ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานที่รับซื้อ รวบรวม จัดเก็บผลผลิตทางการเกษตรฯ จำนวน 1 แห่ง
  • ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง (ต่อเนื่องจากสัญญาเดิม)

ขอยกเลิกมติ คปจ. ยโสธร ครั้งที่ 2/2563

  • กรณีมีมติให้ความเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างวัด จำนวน 1 แห่ง

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่านทุกวาระฯ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด