image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

มกราคม 31, 2566 | ภาพข่าว

ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร

*************************************************

      วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิริยะ แก้วคง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ยโสธร ให้การต้อนรับ นายนพดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. และคณะ ในการตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 14 รอบที่ 1 โดยได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนฯ ให้คำชี้แนะแนวการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานภายในสำนักงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

ป้ายกำกับ
ล่าสุด