image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 19, 2566 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด