image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

คำขวัญจังหวัดตราด

เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน

หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

วิสัยทัศน์จังหวัดตราด

 ตราดเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แหล่งผลิตอาหารคุณภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และเป็นประตูเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ตราด เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออกของไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,8149 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,761,875 ไร่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นแผ่นดิน ภูเขา พื้นน้ำ และทะเลมี อาณาเขตติดต่อกับ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี

ทิศใต้             ติดต่อกับอ่าวไทย และน่านทะเลของประเทศกัมพูชา

แบ่งการปกครองเป็น ๗ อำเภอ

๑. อำเภอเมืองตราด

๒. อำเภอเขาสมิง

๓. อำเภอแหลมงอบ

๔. อำเภอบ่อไร่

๕. อำเภอคลองใหญ่

๖. อำเภอเกาะกูด

๗. อำเภอเกาะช้าง

ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกกฤษณา

ต้นไม้ประจำจังหวัด หูกวาง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (ส.ป.ก.ตราด)

ประวัติความเป็นมา

จังหวัดตราด ได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยก่อตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (ส.ป.ก.ตราด) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 โดยดำเนินการปฏิรูปที่ดินในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบจากกรมป่าไม้ จำนวน 6 โครงการ เป็นเขตพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร (ป่าโซนเอ) จำนวน 8,925 ไร่ และป่าเศรษฐกิจตามมติ ครม. (ป่าโซนอี) จำนวน 518,476 ไร่ ต่อมาคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแห่งชาติมีมติมอบป่าจำแนกตามมติ ครม. ให้ ส.ป.ก.ตราด เข้าดำเนินการอีกจำนวน 5 โครงการ รวมพื้นที่รับมอบจากกรมป่าไม้ คือ 11 โครงการ เนื้อที่ 544,588 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน 403,656 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ดังนี้

๑. อำเภอเมืองตราด ๒. อำเภอเขาสมิง ๓. อำเภอแหลมงอบ ๔. อำเภอบ่อไร่

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดตราด

จังหวัดตราดได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ 1 (ป่าโซนเอ) ในท้องที่อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 110 ตอนที่ 230 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2536 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 และพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ 2 (ป่าโซนอี) ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอแหลมงอบ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2537 และได้มีพระ ราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 3 (ป่าจำแนก) ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอเขาสมิง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 68 ก ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2540 ดังนั้น หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน (ป่าโซนเอ) ในท้องที่อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2536 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด จึงถูกจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน ส.ป.ก.ตราด ตั้งอยู่ ริมเขื่อนอ่างเก็บน้ำชลประทาน เลขที่ 11 หมู่ 7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 โทร 039-511409

ป้ายกำกับ
ล่าสุด