image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายไพรัตน์ โลหณุต

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางมิ่งขวัญ คนชาญ

จ้างเหมาบริการ

นางอุมาพรรณ จุทะพันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวรภพ ฟักนุ่ม

จ้างเหมาบริการ

นางสาวหนึ่งฤทัย สว่างเรือง

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางเพ็ญศรี กลิ่นเกลา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวจิราวรรณ กลิ่นสุคนธ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นายสาริน จันทร์งาม

จ้างเหมาบริการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวนภัสวรรณ ดีกล่อม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางอัจฉรา ปันจักร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวธัญวรัตน์ พันธุ์รัตน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นายลิขิต ผันผ่อน

นิติกรชำนาญการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายว่าง

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน