image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.สตูล ให้ข้อมูลตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ที่ระบบโครงการไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ-สตูล พาดผ่าน แก่เจ้าหน้าที่ กฟผ.

มีนาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางรัชดา  เพชรรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่างและแผนที่ ส.ป.ก.สตูล ให้ข้อมูลผลการตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ คลองแงะ –สตูล พาดผ่านและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจการระบบโครงข่ายพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานแก่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.(กฟผ.)เพื่อจะดำเนินการยื่นเอกสารขออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ต่อไป

ป้ายกำกับ
ล่าสุด