image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางรัชดา เพชรรัตน์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวณัฐวดี ลางีตัน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายจรูญ สุขศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวมารีณา สมันแดหวา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอับดุลอาสีด หมาดทิ้ง

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.ธีรยุทธ เหล้หวัน

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

นายพิชิต อัตตวิศาล

พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายสอหมาด โต๊ะประดู่

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวศจีรัตน์ บุญณารักษ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวเงาแข หลีกัง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายธนา พิพัฒน์วิศาล

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน

นายเอกภพ บุญศิริ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสารบบที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวกัลยา จุลเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางวรารัตน์ กมลเจริญ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวสุชัญญา หลงหัน

นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานกองทุน)

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวเพ็ญศิริ สมศักดิ์

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวธัญชนก ทองเทียบ

นิติกร ปฏิบัติการ

นายณัฐวุฒิ ระสา

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานศูนย์บริการประชาชน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายว่าง ว่าง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายอชิรวัตติ์ มาลี

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นางสาวคัทรียา เกปัน

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัดและแผนที่