image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2566

มกราคม 31, 2566 | ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 นางรัชดา เพชรรัตน์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายชาญณรงค์ วิรุณสาร เกษตรจังหวัดสตูล ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 3 อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นอกจากนี้คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ที่ตั้งสำนักงาน

การประชุมดังกล่าว มีการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลในห้วงที่ผ่านมา พร้อมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/2566 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

1.เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสตูล และมอบหมายให้คณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามคู่มือและแผนปฏิบัติการโครงการฯ

2.เห็นชอบและรับรองการปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าหลักของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอท่าแพ จากเดิม “ข้าวนาปี” เป็น “พืชผัก” ตามมติคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอท่าแพ

3.เห็นชอบและคัดเลือกสินค้าเกษตร “โคเนื้อ” เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้าของจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. 2566

4.เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนชนิดสินค้าในการดำเนินการขับเคลื่อน BCG Model ด้านการเกษตรของจังหวัดสตูล (ด้านพืช) จาก “จำปาดะ” เป็น “กาแฟ” และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวน/ปรับปรุงข้อมูลการขับเคลื่อน BCG Model ด้านเกษตรของจังหวัดสตูล (ด้านพืช : กาแฟ, ด้านปศุสัตว์ : โคเนื้อ, ด้านประมง ; กุ้งขาวแวนาไม) ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ/ข่าว : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล/ส.ป.ก.สตูล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด