image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส.ป.ก.สตูล จัดทำสื่อคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" ตอน "สวยแซงคิว"

มกราคม 31, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย" ตอน "สวยแซงคิว"

ส.ป.ก.สตูล ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ศูนย์ต่อต้านการทุจริต ส.ป.ก.

ป้ายกำกับ
ข่าวล่าสุด