image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วิสัยทัศน์

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

วิสัยทัศน์

"องค์การด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความผาสุก"


พันธกิจ

  • จัดที่ดินและบริหารการจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
  • พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  • สนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ป้ายกำกับ
ล่าสุด