image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 พิษณุโลกเกมส์

พฤษภาคม 24, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 
ประจำปี 2566 พิษณุโลกเกมส์ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และให้การต้อนรับนักกีฬา ทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 5,000 คน 

      นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ได้เชิญนักกีฬาทั่วประเทศมาร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการในครั้งนี้โดยใช้กิจกรรมทางกีฬาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุจากทั่วประเทศได้มีโอกาสพบปะกัน ใช้กิจกรรมการกีฬานันทนาการเป็นสื่อในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เพราะการเล่นกีฬาและนันทนาการจะทำให้ผู้สูงอายุมีความยินดีและมีความสุข ที่จะได้มีโอกาสไปพบเพื่อนๆในต่างจังหวัดปีละครั้ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีงามส่งผลให้ผู้สูงอายุที่เล่นกีฬาและนันทนาการมีอายุยืน

       นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 ประจำปี 2566  พิษณุโลกเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566 จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง ร่วมชมร่วมเชียร์นักกีฬา พร้อมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดพิษณุโลก