image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ส.ป.ก.พิษณุโลกเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี

พฤษภาคม 24, 2566 | ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น โรงแรมท็อปแลนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอมรรัตน์ แขวงโสภา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี โดยมีนายภูสิต สมจิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

          ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ 2565 มาตรา 20 ได้กำหนดให้ ก.บ.จ. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละ 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แล้วต้องคำนึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด และรวมถึงประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ เรื่องวิธีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ได้กำหนดให้การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดให้ดำเนินการเพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็น ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัด ที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยจะต้องครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มในจังหวัด ทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เยาวชน  ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และภาคีการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

               จังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ ที่ได้รับมอบหมายจาก ก.บ.จ. จึงได้จัดประชุมโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคประชาชนจำนวน 9 อำเภอ จำนวน 160 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับความต้องการและศักยภาพของประชาชนในที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี