image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

มีนาคม 17, 2566 | งานการดำเนินงานด้านความโปร่งใส