image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นางสาวณัฐกานต์ อุนทรีจันทร์

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรัชนีวรรณ มานะวงศ์ไพบูลย์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวนางนูรีตา หะยีฮาระสะ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอรุณี เจ๊ะอุบง

พนักงานพิมพ์

นางสาวสุชาวดี ไชยทิตย์

นางสาวพรทิพย์ สุขเรือง

พนักงานทำความสะอาด

นายสุภาพ พรหมแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอีเลียส แวฮามะ

นายวันอีดือเรส แวฮามะ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นายสมหมาย ไชยเชษฐ์

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายอดินันท์ แวสาแล

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวฮาลีมะห์ วรังอาสน์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายมะหะมัดคอซาพี เปาะหะ

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาววัลภา พรวิริยะมงคล

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวณริษฐ สุขเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางตรีนุช ลีลาวิจิตรเศรษฐ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวภัทธิ์ขนก ทองมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายยูโซะ ดอเลาะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นายวันฮาซัน สาและ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวอรวี ไหมพรม

นิติกรปฏิบัติการ

นายมูฮัมหมัดคอเล็บ แวสุหลง

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวซามีลา ดีเยาะ

ลูกจ้างเหมาบริการ

นางสาวตัสณิม เบ็ญฮูเซ็น

ลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายปรีชา สาเมาะ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายฮัมดาน จะจ้า

นายช่างสำรวจปฎิบัติงาน