image banner

แบบสำรวจ

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

รายละเอียด : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณาคลิกช่องที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด

 1. เพศ
 2. อายุ
 3. ระดับการศึกษา
 4. อาชีพ
ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน

รายละเอียด : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณาคลิกช่องที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด

 1. ความพึงพอใจในการให้บริการตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่ ชี้แจงข้อสงสัย ตอบตรงคำถาม ชัดเจน
 2. ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ
 3. ความพึงพอใจในขั้นตอนและกระบวนการของการให้บริการ ไม่ซ้ำซ้อน ใช้เวลาไม่นาน
 4. ความพึงพอใจต่อป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ขั้นตอนการให้บริการ
 5. ความพึ่งพอใจต่อการเปิดรับฟังความเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
 6. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ห้องสุขา
 7. ความพึ่งพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมของหน่วยงาน