image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พฤศจิกายน 17, 2563 | หน้าเว็บ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานและโครงการของคณะกรรมการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด และสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัด
 2. ดำเนินการด้านสำรวจรังวัด งานสอบสิทธิ งานข้อมูลสารบบที่ดินและแผนที่ งานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานเจรจาไกล่เกลี่ย และระงับข้อพิพาท งานคดี งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และงานออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัด
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานที่สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และงานประชุม
 • ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร
 • ประสานราชการต่างๆ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 • งานยานพาหนะและสถานที่
 • บริหารจัดการงานพัสดุ และทะเบียนสินทรัพย์
 • งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มอบหมาย

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

 • ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และบูรณาการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ส.ป.ก. และจังหวัด งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 • งานจัดหาที่ดิน ของรัฐและที่ดินของเอกชน เพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 • การคัดเลือกเกษตรกรและการจัดที่ดิน
 • จัดทำแผนงานและงบประมาณ การรายงานผลการดำเนินงาน
 • ติดตามการทำประโยชน์ในที่ดิน และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
 • งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management information System)
 • งานสารบบที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน
 • วางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 • งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน งานพัฒนาพื้นที่เฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • งานพัฒนาการเกษตร พัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวมถึงสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
 • วิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และติดตามการดำเนินงานตามโครงการ
 • ดำเนินการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรการผลิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
 • ประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
 • ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ การเงินและบัญชี และการตรวจสอบใบสำคัญ (เงินงบประมาณ)
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (เงินนอกงบประมาณ) ทั้งระบบ
 • งานบริหารงบประมาณตามที่กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)
 • ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการที่ดินรับอนุมัติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับหมอบหมาย

กลุ่มกฎหมาย

 • ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาปฏิรูปที่ดิน
 • ร่วมวางแผนการพัฒนาสิทธิ ป้องกันการสูญสิทธิ และคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • ดำเนินงานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย การบังคับคดี และความรับผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท
 • งานสอบสวนสิทธิ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ การรับมรดกสิทธิ
 • ดำเนินการพิจารณาคำขออนุญาตและเสนอความเห็นการอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน ด้านสาธารณูปโภค และอื่นๆ ด้านกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิ
 • ตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
 • งานตรวจสอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 • งานตรวจพิสูจน์เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้มอบหมาย

กลุ่มงานช่างและแผนที่

 • ร่วมและประสานในการจัดหาที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชนเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน
 • ร่วมและประสานในการตรวจพิสูจน์ เพื่อการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฏหมายที่ดิน
 • สำรวจรังวัด จัดทำแผนที่ เพื่อการปรับปรุงสิทธิและจัดทำเอกสารสิทธิ
 • รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง (Update) ควบคุมสารบบแผนที่ และพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital Map)
 • สำรวจตรวจสอบแปลงที่ดินกรณีพิพาท/หลักหมุดสูญหาย
 • ตรวจสอบระวังแนวเขตร่วมกับหน่วยงานอื่น
 • สำรวจ รังวัด จัดทำวงรอบพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ป้ายกำกับ
ล่าสุด