image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายศรัณย์วิทย์ เกษศรี

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางกรอรกัญ นิธิธีรากุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวภัสร์สรัณ พบสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกำจร อารมณ์ชื่น

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวน้ำเพชร คงใจดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุรศักดิ์ ฤกษโภคี

พนักงานขับรถยนต์

นางกัญญา อินทรศร

พนักงานทำความสะอาด

นายวสันต์ พระปฐมนาวี

พนักงานทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนิรมล แก้วกัลยา

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายปรเดช พุธจันทร์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวอมรรัตน์ สนเปี่ยม

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวนันท์ริญาภัสส์ ปานบ้านเกร็ด

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสาวศรัณย์ณัฐ รัชพันธ์

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวพัสวีร์ณัฐ จันทร์ทูล

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางสาวเบญจวรรณ ไขสะอาด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร พุทธชาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

เลขที่- ว่าง-

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายอธิวัฒน์ อังคณาภิวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

กลุ่มกฎหมาย

นางสาวภัทรวดี เมฆพัฒน์

นิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย

นางสาวพจนีย์ กันศรี

นิติกร

นางสาวนรณัฎฐ์ วิเวียงไล

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายดำรง มุขดา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน : ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่

นายอำนาจ วิงเวียน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน