image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

มิถุนายน 9, 2563 | สหกรณ์

ป้ายกำกับ
ล่าสุด