image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คุณสมบัติของผู้ขอรับการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ป้ายกำกับ
ล่าสุด