image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

นายมณู วงศ์สุนทร

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววรัญญา ก้อนแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้าฝ่าย)

นายสุพัฒน์ วิกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน

นายวีระ หอยสังข์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวสุจิตรา ศิริวงค์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นายเมธี สุภินนพงษ์

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

นางสาวประกายดาว ไชยทน

นักวิชาการปฏฺิรูปที่ดินปฏิบัติการ

นางสาววรรณภา ขันทอง

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

นางจันทร์ฉาย จันทะเรือง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาวพูนทรัพย์ อุ่นใจ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชยมณฑ์ แก้วกาศ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวอัญชลี รักสถาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กลุ่มกฎหมาย

นายนิภพ สามสี

นิติกรชำนาญการ

นายธีรวุฒิ สมปัญญา

นิติกรชำนาญการพิเศษ (ผอ.กลุ่ม)

นายกมลวัฒน์ ศรีสุข

นิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานช่างและแผนที่

นายพเยาว์ วังคะออม

นายช่างสำรวจอาวุโส (ผอ.กลุ่ม)

นายณัฐพงษ์ ขัดจา

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายชวัลวิทย์ คำภูเวียง

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

นายปรัชญา โชตึก

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

นายมงคล วงหลวง

พนักงานราชการ

นางศิริรักษ์ สุนทราวิฑูร

เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

นางสายฝน ไชยอะทะ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายนพณัช อยู่ยิ่ง

นิติกร

นายสุเทพ มีทรัพย์