image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประวัติความเป็นมา

พฤศจิกายน 28, 2563 | หน้าเว็บ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2520 ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2518 เนื่องจาก ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินครั้งแรกในท้องที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว และอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 94 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2520 ทำให้มีการจัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2520 ปัจจุบันมีการแบ่งเขตการปกครองครอบคลุมเขตปฏิรูปที่ดิน รวม 11 อำเภอ

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 986 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2527 ให้เพิกถอนป่าแควระบบ สียัดออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน และในปี พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ ส.ป.ก. ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพิ่มเติมอีก เป็นผลทำให้เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรามีพื้นที่ดำเนินการเพิ่มมากขึ้น

ป้ายกำกับ
ล่าสุด