image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 25, 2565 | จัดซื้อจัดจ้าง

ป้ายกำกับ
ล่าสุด